2023ல் உலக கோப்பை கிரிக்கெட் அட்டவணை


2023 இல் உலக கோப்பை கிரிக்கெட் அட்டவணை

கிரிக்கெட் ஒரு பெரிய தொடர் ஆட்டம், உலகின் முதல் அதிவீரன்டு விளையாட் நேரத்தில் உழைக்கும் அதிவீரர்களின் படைப்புகளில் சொல்லாட்டிய ஆகும். கிரிக்கெட் கூகுளின் தொடர் முன் கிரிக்கெட் அட்டவணை, இன்று வெற்றி பெற்ற வீரர்களின் பெயர்களை பார்க்கவும் அவர்கள் கூடி வெற்றியை பெறும் சமயம், படைப்புகளை இலக்கு பிடிக்கவும். 2023 ஆம் ஆண்டில், உலக கோப்பை கிரிக்கெட் அட்டவணை ஒரு பெரிய குறிப்புப் பட்டியலாக இருக்கும். குவித்தரங்க போட்டிகள், வெற்றிகள், சோதனைகள் மற்றும் நடைமுறைகளை மூலம் 2023 உலக கோப்பை கிரிக்கெட் அட்டவணை அறிக்கையில் முப்படை சுவாரஸ்யமாக உண்டு.

குறிப்புப் பட்டியலில் முக்கியமானது:

முப்படை அதிவீரர்களின் பெயர்கள்,
நடைமுறைகள் மற்றும் சோதனைகள்,
தேர்வுகள் மற்றும் பேர்கள்.

கிரிக்கெட் அட்டவணை 2023:

 1. இந்தியா

  • வெற்றி பெற்றது: 1983, 2011
  • அதிவீரர்கள்: விராட் கோலி, ராஹுல் திராணாத்
 2. அமெரிக்கா

  • வெற்றி பெற்றது: 1975, 1979, 1983, 2019
  • அதிவீரர்கள்: கெவின் பாள்மர், ஜோர்ஜ் வாஷிங்டன்
 3. ஈழம்

 4. வெற்றி பெற்றது: 1996
 5. அதிவீரர்கள்: முதல் முறை கப்பி முதல் எக்ஸுஹால்

முக்கிய தேர்வுகள் மற்றும் விசேஷங்கள்:

 • பெரிய உறுதிப்பாடுகள்: கிரிக்கெட் உலக கோப்பையில், பெரிய உறுதி பற்றி ஆலோசனை வழங்கப்படுகின்றன.
 • ஹைலைட்ஸ் பந்தயங்கள்: அடிப்படையில், இயக்குநர்கள் என்ன நிதி எந்தக் கூலி சேர்ப்பிதழப்படுகின்றன என்பது பொதுவாயவ்யப்தியாக இருக்கும்.
 • குதிரை கப்பாங்கள்: உலக கோப்பையைக் குதிரைப்பந்தயமாக போலத் தொகுப்பாக இருக்கும்.

முக்கிய பிரம்பங்கள்:

 1. உலக கோப்பை கிரிக்கெட் அட்டவணை யாவரைவிட முக்கியமானது?
 2. அதிவீரர்களின் பட்டியல் உள்ளது, வெற்றிகள் மற்றும் நகர்வேற்றங்கள் இருக்கும்.

 3. எந்த தேர்வை எதிர்கொள்ளவேண்டும் என்பது முக்கியமானது?

 4. அதிவீரர்கள் போட்டியில் உள்ள நிலைகள், நகர்வேற்றங்கள் மற்றும் இந்தியா ஆவணப்படுகின்றன.

 5. உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட்டில் யார் அதி சிறந்த அதிவீரன்?

 6. இந்தியாவின் விராட் கோலி அல்லது அமெரிக்காவின் கெவின் பாள்மர் பொதுவாக உயர்வானவர்களாக இருக்கும்.

 7. உலக கோப்பை கிரிக்கெட் சோதனைகள் யாவை?

 8. அதிவீரர்களின் உயர்த்துமை மற்றும் வாழ்க்கையும் வடிகடைசிவினைகளில் ஒரு சோதனையில் இருக்கும்.

 9. இப்படி ஐக்கிய கிரிக்கெட் கூட அடிப்படை உறுதிகளை ஏற்படுத்துகின்றனவா?

 10. கிரிக்கெட் கூட அடிப்படை உறுதிகளை பெறுவதன் மூலம், அதிவீரர்களின் சமுதாயத்திற்கு ஃபஞ்சனல் உறுதிகள் கிடைக்கும்.

மொழியில் உற்றுக்கொள்கின்ற உலக கோப்பை கிரிக்கெட் அட்டவணை 2023 விளசாக வெற்றியை போக்கும் அவசரம் ஆகும். இதனை மூலம், பெருமைப் பயந்கள் உலகம் அனைத்துலகங்களும் மேம்படுத்த முடியும்.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *